FAQs Complain Problems

सुखानि शहिद स्मृति पार्क, सालबारी

Read More

सुखानि शहिद स्मृति पार्क, सालबारी

Read More

अर्जुनधारा मन्दिर

Read More

पदाधिकारी

हरि कुमार राना
नगर प्रमुख
९८५२६७२३११
पंकज भूर्तेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
arjundharamun@gmail.com
9852633111

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ११०।००
आवश्यक कागजातहरुः-

१)  सम्पूर्ण तथ्य खुलेको निवेदन

२) जग्गाधनीको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,

३) जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी,

२) चालु आ.व.सम्मको कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपी,

३) जग्गाको नापी नक्शाको सक्कल,

४) वडाको किटान सिफारिश र स्थलगत अनुगमन

१)  सम्पूर्ण तथ्य खुलेको निवेदन

२) जग्गाधनीको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,

३) जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी,

२) चालु आ.व.सम्मको कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपी,

३) जग्गाको नापी नक्शाको सक्कल,

४) वडाको किटान सिफारिश र स्थलगत अनुगमन

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित कार्यालय
सेवा शुल्कः- नगर सभाको निर्णयअनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१)  सम्पूर्ण तथ्य खुलेको निवेदन
२) जग्गाधनीको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,
३) जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी,
२) चालु आ.व.सम्मको कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपी,
३) जग्गाको नापी नक्शाको सक्कल,
४) वडाको किटान सिफारिश र स्थलगत अनुगमन
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित कार्यालय
सेवा शुल्कः- परिषदको निर्णय अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्पूर्ण तथ्य खुलेको निवेदन

२) जग्गाधनीको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,

३) जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी,

२) चालु आ.व.सम्मको कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपी,

३) जग्गाको नापी नक्शाको सक्कल,

१) सम्पूर्ण तथ्य खुलेको निवेदन

२) जग्गाधनीको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,

३) जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी,

२) चालु आ.व.सम्मको कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपी,

३) जग्गाको नापी नक्शाको सक्कल,

 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- कागजात पेश भएको दिन ।
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

प्रथम चरणका लागि
 सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस
 प्राविधिक मुल्यांकन (नापी र मुल्यांकन)
 उपभोक्ता समितिको निर्णय ।
 काम भएको स्थलगत आयोजनाको फोटो ।
 उपभोक्ता समितिको माग निवेदन (विल, भरपाई संलग्न हुनुपर्ने)
 सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश ।
 अनुगमन समितिको सिफारिश ।
दोस्रो तथा अन्तिम चरण
 प्राविधिक (नापी, मुंल्याकन, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन) प्रतिवेदन)
 उपभोक्ता समितिको निर्णय (कार्यसम्पन्न भएको, फरफारक)
 सार्वजनिक परिक्षण गरेको निर्णय (उपभोक्ताहरुको उपस्थिति सहितको)
 अनुगमन समितिको सिफारिश (फरफारक गरिदिने)
 बांकी विलभरपाईहरु र काम सम्पन्न भएको आयोजनाको स्थलगत फोटो
 नगरस्तरीय अनुगमन समितिको सिफारिश÷प्रतिवेदन ।
 सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश ।
 रु पांच लाख भन्दा बढीको योजनाको अन्तिम भुक्तानीका लागि सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण र होडिङ बोर्ड सहितको फोटो अनिवार्य

सेवा प्रकारः- संझाैता
सेवा समयः- कागजात पेश भएको दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

 उपभोक्ता भेलाको निर्णय (सम्बन्धित वडा अध्यक्षको रोहवरमा (कम्तीमा अन्य दुई वडा सदस्य सहित) सरोकारवाला उपभोक्ताहरु भेला गरी समिति र अनुगमन समिति गठन गरेको निर्णयको प्रतिलिपी । उपभोक्ता समितिको निर्णय (संझौता गर्न तोकिएको हुनुपर्ने)
 काम सुरु हुनु भन्दा अगाडिको सम्बन्धित योजना स्थलको एक प्रति फोटो
 सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस ।
 प्राविधिक लागत स्टिमेट ।
 पदाधिकारीहरुको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको एक ÷ एक प्रति प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १५ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- शहरीविकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- नयां बन्ने पक्की घर रु ५।५०, नया बन्ने अर्धपक्की रु २।५० नामसारी खरिद विक्री रु २ ।०० अंश रु १ ।०० मृतकबाट नामसारी रु ०।५० प्रति वर्ग फिट । मार्ग दर्शन लागु हुनु पुर्वको पुरानो घरमा रु ४।०० वर्ग फिट
आवश्यक कागजातहरुः-

 जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी ।
 नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।
 सम्बन्धित जग्गाको चालु आ.व.मा मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपी ।
 सम्बन्धित जग्गाको वडा र फायल नक्सा
 चौहदी प्रमाणित सिफारिश ।
 निर्माण हुने घरको नक्सा विवरण दुई प्रति ।
 कम्तिमा ५ वटा बृक्ष हुनुपर्ने ।
 नक्सा पास किताब एक प्रति (नगरपालिकामा प्राप्त हुने)
 निर्माण सम्पन्न घरको हकमा तोकिएको दस्तुरमा २५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क लाग्नेछ ।
 अमिनको प्रतिवेदन

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा प्रमुख÷ वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रति ट्याक्टर ६००।०० प्रति ट्रक १५००।०० घरायसी प्रयोजनको लागि ५० प्रतिशत छुट
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्पूर्ण तथ्य खुलेको निवेदन,
२) जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपी,
३) घर नक्शा पासको प्रतिलिपी,
४) जग्गाधनीको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,
५) वडाको सिफारिश
६) आवश्यकता अनुसार सर्जमिन

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- घरकाजको लागि रु ५१०।०० व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रति रुख ५०।००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्पूर्ण तथ्य खुलेको निवेदन,
२) जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपी,
३) घर नक्शा पासको प्रतिलिपी,
४) जग्गाधनीको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,
५) वडाको सिफारिश
६) आवश्यकता अनुसार सर्जमिन

Pages

जानकारी