FAQs Complain Problems

सुखानि शहिद स्मृति पार्क, सालबारी

Read More

सुखानि शहिद स्मृति पार्क, सालबारी

Read More

अर्जुनधारा मन्दिर

Read More

पदाधिकारी

हरि कुमार राना
नगर प्रमुख
९८५२६७२३११
पंकज भूर्तेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
arjundharamun@gmail.com
9852633111

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- २ घण्टाभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- राजस्व प्रशासन शाखा÷ वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नगरसभाको निर्णयअनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्पूर्ण विवरण खुलेको निवेदन,
२) घर परिवारमा रहेका सबैको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
३) उमेर नपुगेको हकमा जन्मदर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
४) घरमुलीको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति
 

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नगरसभाको निर्णयअनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

दर्ताको हकमा ः
१) भंसारको प्रज्ञापन पत्र वा सोको प्रतिलिपि,
२) रिक्सा खरिद बिल,
३) नागरिकताको प्रतिलिपि,
४) पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति,
५) रिक्सा दर्ताको निवेदन फाराम
चालक अनुमति पत्र ः
१) नागरिकता प्र.पत्रको प्रतिलिपि,
२) रिक्सा युनियनको सिफारिश पत्र,
३) पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति,
४) चालक अनुमति पत्रको निवेदन फाराम
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- बढीमा ७ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नगरसभाको निर्णयअनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१)  सम्पूर्ण व्यहोरा खुलेको निवेदन,
२) उद्योगपतिको नागरिकता प्र.पत्रको प्रतिलिपी,
३) उद्योग स्थापना हुने जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाका प्रतिलिपी,
४) अरुको जमीन वा घर भाडामा लिएको भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीनामा,
५) वडाको सिफारिश 
६) रितपूर्वकको सरजमीन मुचुल्का 
 

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नगरसभाको निर्णयअनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्बन्धित व्यवसायीको निवेदन
२) गत आ.व.सम्मको कर चुक्ता रसिद
३) वडाको सिफारिश 
४) आवश्यकता अनुसार सर्जमिन
 

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नगरसभाको निर्णयअनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) साबिक र हाल कायम हुने प्रोपराइटर दुवैको संयुक्त हस्ताक्षर भएको निवेदन
२) सम्पूर्ण कर चुक्ता भएको रसिद
३) वडा सिफारिश 
४) नामसारी भै जाने व्यवसायीको 
   नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
५) २ प्रति फोटो
 

सेवा प्रकारः- प्रशासनिक निकाय
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नगरसभाको निर्णयअनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) व्यवसायिक इजाजत पत्र प्राप्त गर्नका लागि सम्पूर्ण व्यहोरा खुलेको निवेदन
२) नागरिकता प्र.पत्रको प्रतिलिपि,
३) वहालमा लिई व्यवसाय गरेको÷गर्ने भए घर वहालको सम्झौता पत्र
४) वडाको सिफारिश
५) पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति
 

सेवा प्रकारः- मिलापत्र
सेवा समयः- मुद्दाकाे प्रकृति अनुसार
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर उपप्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५ प्रतिशत राजश्व विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको हकमा सम्पत्ति मूल्याकन तथा सम्पत्ति आयस्रोत सिफारिश मात्र  १)  (अफर लेटर पेश गरेमा ५० प्रतिशत छुट
आवश्यक कागजातहरुः-

 विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको हकमा सम्पत्ति मूल्याकन तथा सम्पत्ति आयस्रोत सिफारिश मात्र  १) (अफर लेटर पेश गरेमा ५० प्रतिशत छुट

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- प्रति लाख रु २५०।०० (प्रतिसिफारिश)
आवश्यक कागजातहरुः-

 १)  सम्पूर्ण तथ्य खुलेको निवेदन
२) निवेदकको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,
३) जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी,
४) चालु आ.व.सम्मको सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपी,
५) वडाको सिफारिश
 

Pages

जानकारी